شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
هیات نظارت و تحریریه

مدیر مسئول

 سهیلا  موسوی سیرجانی, دکتر

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

سردبیر

خانم امیر بانو  کریمی, دکتر

,

تلفن: 021- 88830023

فکس: 021- 88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

مدیر داخلی

 راویه   قلی پور , کارشناس ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک:

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 احمد  ابومحبوب, دکتر

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎a_abonmahboub@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 ابوالقاسم  رادفر, دکتر

پژوهشگاه علوم انسانی

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎A_radfar@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 علی محمد  سجادی, دکتر

دانشگاه شهید بهشتی

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎A_sajadi@sbu.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 سهیلا  صارمی, دکتر

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎S_Saremi@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 عبدالحسین   فرزاد, دکتر

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎A Farzad@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 مهدی  ماحوزی, دکتر

دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن

تهران, ایران

تلفن:

فکس:

موبایل:

پست الکترونیک: ‎M_Mahoozi@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 مظاهر  مصفا, دکتر

دانشگاه تهرات

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک:

وب سایت:

رزومه:

عضو هیات تحریریه

 سرور  مولائی, دکتر

دانشگاه الزهرا

تهران, ایران

تلفن: 021-88830023

فکس: 021-88830023

موبایل:

پست الکترونیک: ‎S_Molaee@azad.ac.ir

وب سایت:

رزومه:

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول