شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
همکاران اجرائی و فنی

مدیر اجرائی:

آقای علیرضا   مرادی آقابابا ,  کارشناس ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

تهران , ایران

Tel: 021-88830023

Fax: 021-88830023

Mobile:

پست الکترونیک:

وب سایت:

ویراستار و نسخه پرداز:

 فرشته  احمدلو,  

تهران, ایران

Tel: 021-88830023

Fax: 021-88830023

Mobile:

پست الکترونیک:

وب سایت:

ویراستار انگلیسی:

 روجا  خداپرست,  

تهران, ایران

Tel: 021-88830023

Fax: 021-88830023

Mobile:

پست الکترونیک:

وب سایت:

مترجم:

 ناصر  زعفرانچی,  

تهران, ایران

Tel: 021-88830023

Fax: 021-88830023

Mobile:

پست الکترونیک:

وب سایت:

طراح جلد:

 روشنک  درخشانی,  

تهران, ایران

Tel: 021-88830023

Fax: 021-88830023

Mobile:

پست الکترونیک:

وب سایت:

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول