شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

کد رفرنس: ‎998-456

سال دهم, شماره سی و هفتم, ‎1393/10/01

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

موضوعات:

تکرارهای اساطیری در کشف‌الاسرار روزبهان بقلی شیرازی

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر بررسی کتاب کشف‌الاسرار روزبهان بقلی شیرازی (متوفی522 ه.ق) از منظر اسطوره‌ای است. الیاده بر آن است که یادآوری و بازنمایی وقایع ازلی و زندگی کردن با اسطوره‌ها تجربه‌ای دینی است؛ زیرا شخص وقایع مهم اساطیری را دوباره تکرار و بازنمایی می‌کند و دوباره شاهد و ناظر اعمال خلّاق و آفرینندة موجودات فوق طبیعی می‌شود. شخص در زمانی ازلی قرار می‌گیرد، زمانی مقدس ودر مکانی مقدس با شخصیت‌های مقدس دیدار می‌کند. در این پژوهش برآنیم تا نشان دهیم که کتاب کشف‌الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، روایتی خودنوشت ازتجربه‌های عارفی است که زمان و مکان را درمی‌نوردد و با تکرار وقایعی چون گذر از دریا و کوه و بیابان، دیدار با اولیا و انبیا و فرشتگان و در نهایت خود خدا، با تجربة مرحلة مرگ و نوزایی به ازدواج مقدس نائل می‌آید. در این طریق بسیاری از تجربه‌های روحانی پیامبران، چون معراج را دوباره تکرار می‌کند. در این نوشتار تحلیل متن زندگی‌نامة خودنوشت روزبهان از منظر نقد اسطوره‌ای و با تکیه بر آرای میرچا الیاده و نظریة تکرار اساطیری وی صورت می‌گیرد.

مولف و محقق: , مریم حسینی , کبری بهمنی

کلید واژه ها: کشف‌الاسرار، روزبهان بقلی، تکرارهای اساطیری، زمان و مکان مقدس

مراجع و رفرنس ها:

آرگایل، مایکل. 1384. «یونگ و نمادپردازی دینی». ترجمه احمدرضا محمّدپور. نقد و نظر. س10. ش1و2. صص328-336.
الیاده، میرچا. 1362. چشم¬اندازهای اسطوره. ترجمه جلال ستاری. تهران: توس.
ــــــــــ . 1391الف. اسطوره و واقعیت. ترجمه مانی صالحی علامه. تهران: کتاب پارسه.
ـــــــــــ . 1391ب. تصاویر و نمادها. ترجمه: محمّد کاظم مهاجری. تهران: کتاب پارسه.
ـــــــــــ . 1384. اسطوره بازگشت جاودانه. ترجمه بهمن سرکاراتی. تهران: طهوری.
ــــــــــــ . 1368. آیین‌ها و نمادهای آشناسازی. ترجمه نصرالله زنگویی. تهران: آگاه.
ـــــــــــ . 1382. اسطوره، رویا، راز. ترجمه رؤیا منجم. تهران: علم.
ـــــــــــ . 1374. فرهنگ و دین. برگزیده مقالات دایرة المعارف دین. ترجمه: هیئت مترجمان. زیر نظر بهاءالدین خرمشاهی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت ارشاد.
ارنست، کارل. 1377. روزبهان بقلی. ترجمۀ مجدالدین کیوانی. تهران: نشر مرکز.
برفر، محمّد. 1389. آینه جادویی خیال. تهران: امیرکبیر.
بورینگ، گرهار. 1381. «مفاهیم زمان در تصوف ایرانی» در یار شاطر، احسان و همکاران. حضور ایران در جهان اسلام. ویرایش جرج صباغ ریچارد جی. هوانسیان. ترجمه فریدون مجلسی. تهران: مروارید.
پالمر، مایکل. 1385. فروید، یونگ و دین. ترجمۀ محمّد دهگان‌پور و غلامرضا محمّدی. تهران: رشد.
پراپ، ولادیمیر. 1371. ریشه‌های تاریخی قصه‌های پریان. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: توس.
پورنامداریان، تقی. 1383. رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. تهران: علمی و فرهنگی.
سگال آلن. 1389. اسطوره. ترجمه فریده فرنودفر.تهران: بصیرت.
ستاری، جلال. 1384. مدخلی بررمزشناسی عرفانی.چ2.تهران: مرکز.
شوالیه، ژان و آلَن گِربران. 1385. فرهنگ نمادها. ترجمه: سودابه فضایلی. تهران: جیحون.
دلاشو، م.لوفلر. 1386. زبان رمزی قصه‌های پریوار.ترجمه جلال ستاری. چ2. تهران: توس.
دوبوکو، مونیک. 1376.رمزهای زنده جان.ترجمه جلال ستاری.تهران: مرکز.
روزبهان، بقلی شیرازی. 1385. شرح شطحیات. تصحیح هانری کربن. تهران: طهوری.
ـــــــــــــــــــ .1366. عبهرالعاشقین. تصحیح و مقدمۀ فارسی و فرانسوی هنری کربن و محمّد معین. چ3. تهران: منوچهری.
ــــــــــــــــــ .(در دست انتشار) کشف‌الاسرار. ترجمه مریم حسینی.
ــــــــــــــــــ .1064. کشف‌الاسرار. نسخه خطی به شماره 931. آستان قدس رضوی. کتب خطی حکمت.
عبیدی نیا، محمّدامیر و سعیده زمان رحیمی. 1387. «جلوه‌های فراواقعی در شطحیات صوفیه»، نامه پارسی، ش46و47.ص33-50.
غزالی، احمد و سیف الدین باخزری. 1377. دو رساله عرفانی در عشق. به کوشش ایرج افشار. تهران: منوچهری.
فروزانفر، بدیع الزمان. 1361. احادیث مثنوی. چاپ سوم. تهران: امیرکبیر.
کربن،هانری. 1383. تخیل خلاق. ترجمه انشاالله رحمتی. تهران: جام.
کمبل، جوزف. 1377. قدرت اسطوره. ترجمه عباس مخبر. تهران: مرکز.
گرین، ویلفرد و همکاران. 1383. مبانی نقد ادبی. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر.
مدرسی، فاطمه و... .1390. «شطحیات عین القضات همدانی»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، س7-ش25.
نجم الدین، رازی. 1384. مرصادالعباد. به اهتمام محمّدامین ریاحی. تهران: علمی و فرهنگی.
یونگ، کارل گوستاو. 1368. چهار صورت مثالی. ترجمه پروین فرامرزی. تهران: آستان قدس.
ـــــــــــــــــ . 1383. انسان و سمبول‌هایش. ترجمه محمود سلطانیه. چ4. تهران: جامی.

English source
Papan-matin ,firoozeh.(2006). The univeiling of secrets Kashf al asrar. Boston:Brill.

References
Argyle, Michael. (2005/1384SH).“Jung va nemād pardāzi-yedini (jung and religious symbolism) ”. Tr. by Ahmad Rezā Mohammad Poor.Naqd va nazar. Year 10.No. 1& 2. Pp. 328-336.
Rouzbahān Baqli Shirāzi. (1987/1366SH).'Abhar-ol-'āsheqin.Edition and Persian and French introduction by Henry Corbin & Mohammad Mo’in .3rd ed. Tehran: Manouchehri.
Rouzbahān Baqli Shirāzi.(under publication). Kashf-ol-asrār.Tr. by Maryam Hosseini. Tehran: Sokhan.
Rouzbahān Baqli Shirāzi. (2007/1385SH).Sharh-e Shathiyyāt. Ed. By Henri Corbin. Tehran: Tahouri.
Rouzbahān Baqli Shirāzi. (1653/1064AH). Kashf-ol-asrār. Manuscription no. 931. Astān qods-e Razavi. Hekmat Collection.
Barfar, Mohammad. (2011/1389SH).Āyeneh jādoui-ye khiyāl. Tehran: Amir Kabir.
Boring, Gerhard. (2003/1381SH). “Mafāhim-e zamān dar tasavof-e Irani” In Yārshāter, Ehsān, George Saliba and et. Hozour-e Iran dar jahān-e Eslām (The Persian Presence in the Islamic World). Ed. by George Sabbāgh and Richard G. Hovannisian. Tr. by Fereidoun Majlesi. Tehran: Morvarid.
Campbell, Joseph. (1998/1377SH).Qodrat-e ostoureh (The Power of myth).Tr. by 'Abbās Mokhber. Tehran: Markaz.
Chevalier Jean & Alain Guerbrant. (2006/1385SH).Farhang-e Nemād-hā (Dictionary of symbols).Tr. by Soudābe Fazāeli. Tehran: Jeyhoon.
Corbin, Henri. (2004/1383SH).Takhayol-e khallāq (Creative imagination).Tr. by Enshā'allāh Rahmati. Tehran: Jāmi.
De Beaucorps,Monique. (1998/1376SH). Ramz-hā-ye zende-ye jān (Les symbols vivants).Tr. by Jalāl Sattāri. Tehran: Markaz.
Delachaux, M. Loeffer. (2007/1386SH).Zabān-e ramzi-e qesse-hā-ye parivār (Le Symbolisme des Legendes).Tr. by Jalāl Sattāri. 2nd ed. Tehran: Tous.
Eliade, Mircea. (1983/1362SH).Cheshm andāz-hā-ye Ostoureh (Aspects du mythe).Tr. by Jalāl Sattāri. Tehran: Tous.
____________. (1986/1364SH).Ᾱein-hā o namād-hā-ye āshenā-sāzi (The Rites and symbols of initiation). Tr. by Nasr-ollāh Zangouei. Tehran: Āgah.
.____________(1996/1374SH).Farhang va din (culture and religion).Selected articles of Encyclopedia of religion.Tr. by group of translators. Under Bahā'-oddin Khoramshāhi. Tehran: Markaz-e motāle'āt va tahghighāt-e farhangi-ye ershad.
.____________(2004/1382SH).Ostoureh, royā, rāz (Myth, Dream, Secret).Tr. by Royā Monajem. Tehran: 'Elm.
.____________ (2006/1384SH).Ostoureh-ye bāzgasht-e jāvdāneh (Le mythe de l'éternel retour). Tr. by Bahman Sarkārāti. Tehran: Tahouri.
.____________(2013/1391SH).Ostoureh va vāghe'iyat (myth and reality).Tr. by Māni Sālehi 'Allāmeh. Tehran: Ketāb-e Pārseh.
.____________(2013/1391SH).Tasāvir va nemād-hā(Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism).Tr. by Mohammad Kāzem Mohājeri. Tehran: Ketāb-e Pārseh.
Ernst, Carl. (1999/1377SH).Ruzbihan Baqli. Tr. by Majd-oddin Keyvāni. Tehran: Nashr-e Markaz.
Forouzānfar, Badi'-ozzamān. (1983/1361SH). Ahādis-e Masnavi.3rd ed.Tehran: Amir Kabir.
Ghazzāli, Ahmad and Seif-oddin Bākhazri.(1999/1377SH).Do resaleh 'erfāni dar 'eshgh. With the efforts of Iraj Afshār. Tehran: Manouchehri.
Guerin, Wilfred L. and Others.(2005/1383SH).Mabāni-ye naqd-e adabi (A Handbook of critical Approaches to literature).Tr. by farzāneh Tāheri. Tehran: Niloufar.
Jung, Carl Gustav. (1989/1368SH).Chahār sourat-e mesāli (Four archetypes , mother, rebirth spirit, Trickster). Tr. by Parvin Farāmarzi. Tehran: Āstān-e Qods.
.______________(2004/1383SH).Ensān va sambol-hāyash (man and his symbols).Tr. by Mahmood Soltāniyeh. 4th ed. Tehran: Jāmi.
Modarresi, Fātemeh and et. al. (2012/1390SH).“Shathiyyāt-e ‘Ein-ol-qozāt Hamedāni”.The Quarterly Journalof Mytho-mystic literature. Year 7.No. 25.
'Obeidi Niyā, Mohammad Amir and Saeedeh Zamān Rahimi.(2009/1387SH). “Jelveh-hā-ye farā-vghe'i dar shathiyyāt-esoufiyeh”. Nāmeh Pārsi.No. 46 & 47. Pp. 33-50.
Palmer, Michael. (2007/1385SH).Ferud, Jung va din (Freud and Jung on Religion). Tr. by Mohammad Dahgān poor va Gholām Rezā Mohammadi. Tehran: Roshd.
Pournamdāriān, Taghi (2004/1383SH). Ramz va dāstān-hā-ye ramzi dar adab-e Fārsi. Tehran: 'Elmi va farhangi.
Propp, Vladimir Iakovlevich. (1993/1371SH).Risheh-hā-ye tārikhi-ye ghesse-hā-ye Paryān (The Historical Roots of the Wonder Tale).Tr. by Fereidoun Badrehi. Tehran: Tous.
Rāzi, Najm-oddin Abubakr. (2006/1384SH).Mersād-ol 'ebād.With the Efforts of Mohammad Amin Riā'hi. Tehran: 'Elmi va Farhangi.
Sattāri, Jalāl. (2005/1384SH).Madkhali bar ramz shenāsi-ye 'erfāni. 2nd ed. Tehran: Markaz.
Segal, Robert Alan. (2010/1389SH).Ostoureh (myth).Tr. by Frideh Farnoudfar. Tehran: Basirat.

اطلاعات تکمیلی تر

سابقه داوری: خیر

سایت ها و موارد داوری شده:

مقالات مرتبط

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول