شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

کد رفرنس: ‎996-456

سال دهم, شماره سی و هفتم, ‎1393/10/01

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

موضوعات:

فرآیند درونی‌سازی در مثنوی معنوی

چکیده مقاله:

درونی‌سازی در اصطلاح به معنای پذیرش باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و معیارهایا سازگاری با آنها، به مثابة آن چیزهایی است که به خود فرد تعلق دارد. به بیانی روشن‌تر درونی‌سازی، انتقال ازعوامل بیرونی به احساسات شخصی و باورها، به عنوان بنیاد رفتار فرد است. مولوی از جمله عارفانی است که به درونی‌سازی توجّه ویژه‌ای داشته است و در مثنوی معنوی جنبه‌های مختلف درونی‌سازی، از جمله درونی‌سازی خدا، سیر و سلوک، اعمال عبادی و تفسیر قرآن را بیان کرده است. مقالة حاضر ضمن بررسی سابقة درونی‌سازی در صدر اسلام، فرقه‌های اسلامی و تفکرات متصوفه و عرفا، نظرگاه‌های مولوی را دربارة جنبه‌های مختلف درونی‌سازی در مثنوی بررسی می‌کند.

مولف و محقق: , بهزاد امینی , علیرضا مظفری

کلید واژه ها: مثنوی، درونی‌سازی، تشخّص خدا، سیروسلوک، تفسیر درون‌گرایانه

مراجع و رفرنس ها:

قرآن مجید.
بخاری، محمّد بن اسماعیل. 1388. مختصر صحیح بخاری. جلد اوّل. تهران: حرمین.
خرّم‌دل، مصطفی. 1374. تفسیر نور. چاپ دوّم. تهران: احسان.
حافظ شیرازی، خواجه شمس الدّین محمّد. 1385. دیوان حافظ. به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر. چاپ چهلم. تهران: صفی علیشاه.
رحیمیان، سعید. 1389. «درونی کردن خدا در مکتب ابن‌عربی»، جاویدان خرد، سال هفتم. شمارة سوّم. دورة جدید. تابستان. صص86-63.
زرّین‌کوب، عبدالحسین. 1362. ارزش میراث صوفیه. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.
ــــــــــــــــــــــ. 1374. بحر در کوزه. چاپ ششم. تهران: علمی.
سروش، عبدالکریم. 1379. قمار عاشقانه. چاپ چهارم. تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.
شیمل، آن‌ماری. 1387. ابعاد عرفان اسلامی. ترجمة عبدالرّحیم گواهی. چاپ ششم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شهیدی، سید جعفر. 1373. شرح مثنوی. تهران: علمی و فرهنگی.
عین‌القضاة، همدانی. 1370. تمهیدات. تصحیح عفیف عسیران. چاپ سوّم. تهران: کتابخانة منوچهری.
غزّالی، محمّد. 1361. کیمیای سعادت. جلد2. تهران: کتابخانة مرکزی.
قنبری، بخشعلی. 1387. «تصویر خدا در مثنوی»، ماهنامة پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت، سال سوّم. شمارة 3. خرداد. صص 64-60.
ــــــــــــ. . 1389. «بررسی مفهوم رابطة انسان و خدا در مثنوی»، نامة الهیات، سال چهارم. شمارة دهم. بهار. صص86-71.
ــــــــــــ. 1385. «درک حضور (نماز در نگاه مولوی)»، اسلام‌پژوهی، شمارة دوّم. بهار و تابستان. صص118 – 101.
کاملان، محمد صادق. 1375. «تشبیه و تنزیه از دیدگاه مولوی»، نامة مفید، شمارة هشتم. زمستان. صص 96-79.
گلدزیهر، ایگناس. 1383. گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان. ترجمة سیّد ناصر طباطبایی. تهران: ققنوس.
گلی‌زاده، پروین و نسرین گبانچی. 1392. «روان‌کاوی شخصیت‌ها و نمادهای عرفانی مولانا در داستان رومیان و چینیان مثنوی معنوی»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. سال 9. شماره 31.
مارشال، ک. س هاجسن. 1369. فرقة اسماعیلیه. ترجمة فریدون بدره‌ای. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
ماسینیون، لوئی. 1366.عرفان حلّاج. ترجمة ضیاء الدّین دهشیری. تهران: بنیاد علوم اسلامی.
مشکور، محمّد جواد. بی‌تا. هفتاد و سه ملّت یا اعتقادات مذاهب. تهران: مؤسسة مطبوعاتی عطایی.
مظفری، علیرضا. 1391. «گفتمان شریعت و طریقت در تمثیل موسی و شبان»، در سایة سرو سهی (یادنامة دکتر منوچهر مرتضوی)، به اهتمام محمّد طاهر خسرو شاهی. تبریز: دانشگاه تبریز. صص650-627.
مولوی، جلال‌الدّین محمّد بلخی. 1378. مثنوی معنوی (دورة کامل). تصحیح رینولد نیکلسون. تهران: آبیار.
ــــــــــــــــــــــــــــ. 1362. فیه ما فیه. به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.
میبدی، ابوالفضل رشیدالدّین. 1371. کشف‌الاسرار و عدةالابرار. به سعی و اهتمام علی اصغرحکمت. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.
نجاری، محمد و کامل احمد نژاد،. 1392. «حلاج در آثار مولانا»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. سال 9. شماره 32.
نجم‌آبادی، کیوان. 1389. هستی و جلال‌الدّین محمّد. چاپ دوّم. تهران: چشمه.
هاشمی، احمد. 1381. 1500 حدیث از احادیث برگزیدة نبوی و حکمت‌های محمّدی. ترجمة سیّد صابر حسینی. سنندج: کردستان.
References
Holy Quran.
‘Ein-ol-qozāt, Hamedāni.(1991/1370SH).Tamhidāt.Ed. by ‘Afif ‘Oseirān. 3rd ed.Tehran: Ketābkhāneh-ye Manouchehri.
Bokhāri, Mohammad ibn Esmā'eel.(2009/1388SH).Mokhtasar-e sahih-e bokhāri.Vol. 1. Tehran: Harameyn.
Ghanbari, Bakhsh'ali. (2006/1385SH). “Dark-e hozour (namāz dar negāh-e Molavi) ”. Eslām Pazhouhi. No. 2.Spring and summer. Pp. 101-118.
_________________.(2008/1387SH).“Tasvir-e khodā dar masnavi”.Māhnāmeh-ye pazhouheshi-ye ettelā'āt-e hekmat va ma'refat. Year 3.No. 3.Khordād. Pp. 60-64.
_________________.(2010/1389SH). “Barresi-ye mafhoum-e rābeteh-ye ensān va khodā dar masnavi”. Nāmeh-ye Elāhiyāt.Year 4.No. 10. Pp. 71-86.
Ghazzāli, Mohammad. (1982/1361SH).kimiyā-ye sa'ādat. Vol. 2. Tehran: Ketābkhāneh-ye Markazi.
Goldziher, Ignaz. (2004/1383SH).Gerāyesh-hā-ye tafsiri dar miyān-e mosalmānān (Die Richtungen der islamischen Koranauslegung).Tr. by Seyyed Nāser Tabātabāei. Tehran: Ghoghnous.
Golizādeh, Parvin and Nasrin Gobānchi.(2013/1392SH). “Ravānkāvi-ye shkhsiyat-hā va nemād-hā-ye erfāni mowlānā dar dāstān-e roumiyān va chiniān masnavi ma'navi”. Journal of Mytho-mystic literature.Islamic Azad University of Tehran Jonoub.Year 9.No. 31.
Hāfez Shirazi, Khājeh Shams-oddin Mohammad. (2006/1385SH).Divān-e hāfez.With the efforts of Dr. Khalil Khatib Rahbar. 40th ed. Tehran: Safi-'Alishāh.
Hāshemi, Ahmad. (2002/1381SH).1500 hadis az ahādis-e bargozideh-ye nabavi va hekmat-hā-ye Mohammadi. Tr. by Seyyed Sāber Hosseini. Sanandaj: Kordestān.
Hodgson, Marshall Goodwin Simms. (1990/1369SH).Fergheh-ye Esmā'eeliyeh (The order of Assassins; the struggle of the early Nizari Ismailis against the Islamic word‬).Tr. by Fereidoun Badrehei. Tehran: Sāzman-e Enteshārāt va Āmouzesh-e enghelāb-e Eslāmi.
Kāmlān, Mohammad Sādegh. (1996/1375SH).“Tashbih va tanzih az didgāh-e Molavi”.Nāmeh-ye Mofid.No. 8.Winter. Pp. 79-96.
Karimzādeh, sādegh.(2010/1389SH).“Sāz o kār-hā-ye ravān-shenākhti-ye farāyand-e darouni-sāzi-ye arzeh-hā-ye akhlāghi”.Ravānshenāsi va Din. Year 3. No. 2.Summer. Pp. 5-28.
Khorramdel, Mostafā. (1995/1374SH).Tafsir-e nour. 2nd ed. Tehran: Ehsān.
Mashkour, Mohammad Javād. (n.d.).Haftād o seh mellat yā e'teghādāt-e mazāheb. Tehran: Mo'asseseh Matbou'āti 'Atā'i.
Massignon, Louis. (1987/1366SH).Erfān-e Hallāj (La Passiond, al-Hossayn-ibn-Mansour al-Hallaj). Tr. by Ziā'-oddin Dehshiri. Tehran: Bonyād-e 'Oloum-e Eslāmi.
Meibodi, Abolfazl Rashid-oddin. (1992/1371SH). Kashf-ol-asrār va ‘Oddat-ol-abrār. With the efforts of 'Ali Asghar Hekmat. 5th ed. Tehran: Amirkabir.
Mowlavi, Jalāl-oddin Mohammad Balkhi. (1999/1378SH).Masnavi-e ma’navi (complete series).Ed. by R. A. Nicholson. Tehran: Abyār.
Mowlavi, Jalāl-oddin Mohammad.(1990/1369SH).Fih mā fih. Ed. by Badi'-ozzamān Forouzānfar. 5th ed. Tehran: Amirkabir.
Mozaffari, 'Ali Rezā. (2013/1391SH). "Goftemān-e shari'at va tarighat dar tamsil-e Mousā va shabān". In Sāyeh-ye Sarv-e Sahi (Yādnāmeh-ye Dr. Manouchehr Mortazavi). With the efforts of Mohammad Tāher Khosrow Shāhi. Tabriz: Tabriz University. Pp. 650-627. Najāri, Mohammad and Kāmel Ahmad Nezhād.(2013/1392SH).“Hallāj dar āsār-e Mowlānā”.The Quarterly Journal of Mytho-mystic literature. Islamic Azad University of Tehran Jonoub.Year 9.No. 32.
Najmābādi, Keivān. (2010/1389SH).Hasti va Jalāl-oddin Mohammad. 2nd ed. Tehran: Cheshmeh.
Rahimiān, Saeed. (2010/1389SH).“Darouni kardan-e khodā dar maktab-e Ebn-e 'Arabi”.Jāvidān-e Kherad.Year 7.No. 3.New period.Summer. Pp. 63-86.
Schimmel, Anne-Marie.(1991/1370SH).Shokouh-e Shams (The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaluddin Rumi). Tr. by Hassan Lāhouti. 2nd ed. Tehran: 'Elmi va Farhangi.
.___________________(2008/1387SH).Ab'ād-e erfāni-ye eslām.Tr. by 'Abdol-rahim Govāhi. 6th ed. Tehran: Daftar-e nashr-e farhang-e eslāmi.
Shahidi, Ja'far. (1994/1373SH).Sharh-e Masnavi. Tehran: 'Elmi va Farhangi.
Soroush, ‘Abd-ol-karim.(2000/1379SH).Qomār-e ‘Āsheqāneh. 4th ed.Tehran: Mo'asseseh Farhangi Serāt.
Zarrinkoub, Abd-olhosein.(1998/1387H).Bahr dar kouzeh.6th ed. Tehran: 'Elmi.
.___________________(1983/1362SH).Arzesh-e mirās-e Soufiyeh. 5th ed. Tehran: Amirkabir.

اطلاعات تکمیلی تر

سابقه داوری: خیر

سایت ها و موارد داوری شده:

مقالات مرتبط

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول