شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

کد رفرنس: ‎572-80

سال نهم , شماره سی و یکم , ‎1392/06/30

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

موضوعات:

شرح صوري در حل مشكلات مثنوي

چکیده مقاله:

شرح و تفسير مثنوي جلال‌الدّين محمد مولوي سابقه‌اي ديرين دارد، اما نكته حائز اهميّت در شيوه‌ شرح اين تفاسير، گرايش عرفاني آنها در توضيح محتوايي ابيات است. در شيوه‌ تفسيري كه براي تحليل يكي از مشكلات مثنوي در اين مقاله به کار گرفته شده است، كوشيده‌ایم تا حوزه معاني ابيات را از میان مباحث برون‌متني نظير مباحث و مسائل عرفاني، به الفاظ آن محدود و مدلّل سازیم. در اين شيوه، مبناي معنايابي در شعر توجّه به صنايع ادبي و آرايه‌هاي زباني آن است. اين شيوه را برای به چالش كشیدن اين پيش‌فرض رايج در ميان مثنوي‌پژوهان كه لفظ و صورت در برابر انديشه بلند مولانا بي‌اعتبار و بي‌ارزش است، «شرح صوري» ناميده‌ایم. در اين شيوه بيش از هر چيز زبان مثنوي و شاعرانگي مولانا معيار شرح و توضيح ابيات قرار مي‌گيرد؛ معياري كه در فهم بهتر عرفان مولانا نيز مي‌تواند تاثير بسزائي داشته باشد.

مولف و محقق: , فرزاد اقبال , سهیلا موسوی سیرجانی

کلید واژه ها: مثنوي مولوي، شروح مثنوي، شرح صوری، زمينه عرفاني

مراجع و رفرنس ها:

قرآن کریم.
انقروي، رسوخ‌الدين اسماعيل. 1380. شرح كبير اَنقروي بر مثنوي معنوي. ترجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عصمت ستارزاده. ج دوم. تهران: برگ زرين.
بحرالعلوم، بهار. 1384. تفسیر عرفاني مثنوي معنوي. زير نظر و مقدمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرشيد اقبال. ج اول. تهران: ايران ياران.
جعفري، محمد تقي. 1383. تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال‌الدين محمد بلخي. ج اول (دفتر اول). تهران: نشر انديشه اسلامي.
خواجه ايوب. 1377. اسرارالغيوب، شرح مثنوي معنوي. تصحيح و تحشيه محمد جواد شريعت. تهران: اساطير.
خوارزمي، كمال‌الدين حسين بن حسن. 1366. جواهر الاسرار و زواهر الانوار (شرح مثنوي معنوي). مقدمه و تصحيح و تحشيه و فهرست‌ها از محمد جواد شريعت. ج دوم (شرح دفتر اول). اصفهان: مؤسسه انتشاراتي مشعل.
زرين كوب، عبدالحسين. 1383. سِرِّ ني (نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي). چ دهم. تهران: انتشارات علمي.
زماني، كريم. 1375. شرح جامع مثنوي معنوي. ج اول . چ سوم. تهران: اطلاعات.
ــــــــــ. 1385. شرح جامع مثنوي معنوي. ج اول (ويرايش 2). چ هجدهم. تهران: اطلاعات.
سبزواري، حاج ملا هادي. 1383. شرح مثنوي. به كوشش مصطفي بروجردي. ج اول (دفتر اول و دوم). چ دوم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
فروزانفر، بديع‌الزمان. 1380. شرح مثنوي شريف. دفتر اول (جزو نخستين و دوم). چ دهم. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
لاهوتي، محمدرضا. 1381. مكاشفات رضوي در شرح مثنوي معنوي. مقدمه، تصحيح و تعليقات: رضا روحاني. تهران: سروش.
مولوي، جلال‌الدين محمد. 1374. کليات ديوان شمس. ج اول و دوم. تهران: ربيع.
ـــــــــــــــــــــــــ. 1384. متن كامل مثنوي معنوي . به كوشش مهدي آذريزدي (خرمشاهي). چ هشتم: تهران: پژوهش.
نيكلسون، رينولد الين. 1384. شرح مثنوي معنوي مولوي. ترجمه و تعليق حسن لاهوتي. ويراستار بهاء‌الدين خرمشاهي. چ سوم. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
References
Anqaravi, Rosoukh-oddin Esmā'eil. (2001/1380SH). Shar'h-e kabir-e Anqaravi bar Masnavi-e Ma'navi. Tr. By 'Esmat Sattārzādeh. Vol. 2. 1st ed. Tehran: Barg-e zarrin.
Ba'hr-ol-'Oloum, Bahār. (2005/1384SH). Tafsir-e 'Erfāni-e Masnavi-e Ma'navi. Foreword by Farshid Eqbāl. Vol. 1. 1st ed. Tehran: Yārān.
Forouzānfar, Badi'-ozzamān. (2001/1380SH). Shar'h-e Masnavi-e sharif. Vol. 1&2. 10th ed. Tehran: 'Elmi o farhangi.
Ja'fari, Mohammad Taqi. (2004/1383SH). Tafsir o naqd o ta'hlil-e Masnavi-e Jalāl-oddin Mohammad-e Balkhi. Vol. 1. 1st ed. Tehran: Andishe-ye Eslāmi.
Khājeh Ayoub. (1998/1377SH). Asrār-ol-ghoyoub: Shar'h-e Masnavi-e Ma'navi. Ed. By M. Javād Shari'at. 1st ed. Tehran: Asātir.
Khārazmi, Kamāl-oddin Hosein ibn Hasan. (1987/1366SH). Jawāher-ol-asrār wa zawāher-ol-anwār. Ed. & introduction by M. Javād Shari'at. Vol. 2. 1st ed. Esfahān: Mash'al.
Lāhouti, M.Rezā. (2002/1381SH). Mokāshefāt-e Razavi dar shar'h-e Masnavi-e Ma'navi. Ed. & Introduction by Rezā Ro'hāni. 1st ed. Tehran: Soroush.
Mowlavi, Jalāl-oddin Mohammad. (1995/1374SH). Koliāt-e Divān-e Shams. Vol 1&2. 1st ed. Tehran: Rabi'.
-----------------------------------------. (2005/1384SH). Masnavi-e Ma'navi. Ed. By Mehdi Āzaryazdi (Khoramshāhi). 8th ed. Tehran: Pazhouhesh.
Nocholson. R. A. (2005/1384SH). Shar'h-e Masnavi-e Ma'navi-e Mowlavi. Tr. By Hasan Lāhouti. Ed. By Bahā'-oddin Khoramshāhi. 2nd ed. Tehran: 'Elmi o farhangi.
Sabzavāri, 'Hāj Mollā Hādi. (2004/1383SH). Shar'h-e Masnavi. Ed. By Mostafā Boroujerdi. Vol. 1. 2nd ed. Tehran: Vezārat-e farhang o ershād-e eslāmi.
Zamāni, Karim. (1996/1375SH). Shar'h-e jāme'-e Masnavi-e Ma'navi. Vol. 1. 3rd ed. Tehran: Etelā'āt.
------------------. (1996/1375SH). Shar'h-e jāme'-e Masnavi-e Ma'navi. Vol. 1. 18rd ed. Tehran: Etelā'āt.
Zarrinkoub, 'Abd-ol-Hosein. (2004/1383SH). Serr-e ney. 10th ed. Tehran: 'Elmi.

اطلاعات تکمیلی تر

سابقه داوری: خیر

سایت ها و موارد داوری شده:

مقالات مرتبط

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول