شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

کد رفرنس: ‎1005-456

سال دهم, شماره سی و هفتم, ‎1393/10/01

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

موضوعات:

بینش اساطیری در آثار منیرو روانی‌پور

چکیده مقاله:

اسطوره یکی از عناصر عمده سامان‌دهی زبان و معنای داستان‌های معاصر استو در دنیای جدید و در عصر خردگرایی نیز مانند زمان گذشته در ذهن و زبان انسان حضوری تأثیرگذار دارد. روانی‌پور یکی از نویسندگان مطرح اقلیم جنوب کشور است که بنا بر زمینه ذوقی و اندیشگانی خود از اسطوره‌ها استفاده کرده است. در این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها بودیم که آیا اسطوره‌پردازی جزو خصیصه‌های سبکی روانی‌پور محسوب می‌شود؟ و اسطوره‌ها در آثار وی چه کارکردی دارند؟ این نتیجه به دست آمد که آثار منیرو روانی‌پور از لحاظ محتوایی دو حوزه متفاوت را در برمی‌گیرد و نوع و شکل اسطوره‌های به کار گرفته شده در این دو حوزه متفاوت است. در آثار نخستین که عناصر بومی و اعتقادات مردم جنوب کشور به تصویر کشیده شده است، اسطوره‌سازی از ابزار مهم نویسنده در فضاسازی و شخصیت‌پردازی است و ویژگی سبکی وی محسوب می‌شود. در هر دو دسته از آثار، مهم‌ترین کارکرد اسطوره هویت‌سازی است.

مولف و محقق: , فرزانه مونسان , عباس خائقی , علی تسلیمی , محمد علی خزانه دارلو

کلید واژه ها: اسطوره، روانی‌پور، اسطوره‌های بومی، پری دریایی، آنیما

مراجع و رفرنس ها:

آموزگار، ژاله. 1386. زبان فرهنگ اسطوره. تهران: معین.
احمدی، فرشته. 1383. «اهل غرق: درون‌گرایی»، روزنامه شرق، 18 خرداد.
استروس، کلود لوی. 1388. «مطالعه ساختاری اسطوره در ماتین کلوئیلان» در گزیده مقالات روایت. ترجمه فتاح محمدی. تهران: مینوی خرد.
الیاده، میرچاه. 1378. اسطوره بازگشت جاودانه. ترجمه بهمن سرکاراتی. تهران: طهوری.
اوبایاشی، تاریو.1384. «برنج در اسطوره و افسانه»، تهران: فصلنامه درمانگر. ش 6. ص2.
ایزد پناه، پارمیس.1381. «زن، جدال و زندگی»، همشهری، 25 خرداد. ص24.
برن، لوسیلا و دیگران.1389. جهان اسطوره‌ها. جلد دوم. تهران: مرکز.
بنوا، لوک. 1379. جهان اسطوره‌شناسی. ترجمه جلال ستاری. تهران: مرکز.
بهار، مهرداد. 1384. پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: آگاه.
تسلیمی، علی. 1391. «نشانه‌های زنانه در افسانه‌ها با تکیه بر افسانه‌های اشکور»، کتاب ماه، سال ششم. شماره 61. صص18- 14
حسن آبادی، محمود.1381. مکتب اصالت زن (فمینیسم) در نقد ادبی (و تطبیق آن بر آثار داستانی روانی‌پور). مشهد: نیکو نشر.
دوبوآر، سیمون. 1379. سوء تفاهم. ترجمه مهستی بحرینی. چاپ اول. تهران: سمیرا.
روانی پور، منیرو. 1368. اهل غرق. تهران: خانه آفتاب.
ـــــــــــــــ . 1369الف. باورها و افسانه‌های جنوب. چاپ اول.تهران: نشر نجوا.
ـــــــــــــــ . 1369ب. دل فولاد. تهران: نیلوفر.
ـــــــــــــــ . 1380. زن فرودگاه فرانکفورت. تهران: نشر قصه.
ـــــــــــــــ . 1372. سیریا...سیریا. تهران: نشر قصه.
ـــــــــــــــ . 1367. کنیزو. تهران: نیلوفر.
ـــــــــــــــ . 1378. کولی کنار آتش. تهران: نشر مرکز.
ـــــــــــــــ . 1382. نازلی. تهران: نشر قصه.
ریو، مارسه، میشل. 1385. تاریخ فمینیسم. ترجمه عبدالوهاب احمدی. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
سلدن، رامان. 1372. راهنمای نظریه‌های ادبی. ترجمه عباس مخبر.تهران: هما.
طاووسی، محمود و آمنه دودگر. 1390. «اسطوره و ادبیات مدرن»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، ش 21.صص12-7.
فردوسی، ابوالقاسم. 1387. شاهنامه. بر اساس چاپ مسکو. به کوشش سعید حمیدیان. چاپ نهم. تهران: قطره.
فریزر، جیمز جرج. 1392. شاخه زرین. ترجمه کاظم فیروزمند. چاپ هفتم. تهران: آگاه.
کاسیرر، ارنست. 1378. فلسفه صورت‌های سمبلیک. ترجمه یدالله موقن. تهران: هرمس.
کوپ، لارنس. 1384. اسطوره. ترجمه محمد دهقانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
گورین، ویلفرد و همکاران. 1388. درآمدی بر شیوه‌های نقد ادبی. ترجمه علیرضا فرح بخش. تهران: رهنما.
میرعابدینی، حسن. 1389. صد سال داستان‌نویسی در ایران. تهران: علمی فرهنگی.
نامور مطلق، بهمن. 1387. اسطوره متن هویت‌ساز. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
نجمه عراقی، منیژه و همکاران. 1385. زن و ادبیات. تهران: چشمه.
هال، استوارت.1390. «بومی و جهانی (جهانی شدن و قومیت)»، ترجمه بهزاد برکت. مجله ارغنون. ش24. صص۲۳۹ - ۲۶۲.
یاحقی، جعفر.1389. فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی. چاپ سوم. تهران: فرهنگ معاصر.


References
Ahmadi, Fereshteh. (2004/1383SH). “Ahl-e ghargh: daroun-grāei”. Shargh Newspaper. Khordād 18.
Āmouzegār, Zhāleh. (2007/1386SH). Zabān, farhang, ostoureh. Tehran: Mo’in.
Bahār, Mehrdād. (2005/1384SH). Pazhouheshi dar asātir-e Iran. Tehran: Āgah.
Benova, Lucke. (2000/1379SH). Jahān-e ostoureh shenāsi (the world of mythology).Tr. by Jalāl Sattāri. Tehran: Markaz.
Burn, Lucilla and et.al. (2010/1389SH). Jahān-e ostoureh-hā (world of myths).Vol. 2. Tehran: Markaz.
Cassirer, Ernst. (1999/1378SH). Falsafeh-ye sourat-hā-ye sambolik (The Philosophy of Symbolic Forms). Tr. by Yadollāh Mouqen. Tehran: Hermes.
Coupe, Laurence.(2005/1384SH).Ostoureh (Myth).Tr. by Mohammad Dehghāni. Tehran: Sherkat-e Entehsvrāt-e 'Elmi va Farhangi.
Dubuar, Simon. (2000/1379SH). Sou'-e tafāhom (misunderstanding). Tr. by Mahasti Bahreini. 1st ed. Tehran: Samirā.
Ferdowsi, Abolghāsem. (2008/1387SH). Shah-Nāmeh. Based on Moscow edition. With the efforts of Saeed Hamidiān. 9th ed. Tehran: Ghatreh.
Eliade, Mircea. (1986/1365SH). Ostoure-ye bāzgasht-e jāvedāneh: moqaddameh bar falsafei az tārikh (The myth of the eternal return, or, cosmas and history). Tr. by Bahman Sarkārāti. Tehran: Tahouri.
Frazer, James George. (2013/1392SH). Shākhe-ye zarrin Tr.by Kāzem Firouzmand. 7th ed.Tehran: Āgah.
Guerin, Wilfred and et. al. (2009/1388SH). Darāmadi bar shiveh-hā-ye naqd-e adabi (A Handbook of Critical Approaches to Literature).Tr. by Ali Rezā Farahbakhsh. Tehran: Rahnemā.
Hall, Stuart. (2011/1390SH). Boumi va jahāni (jahāni shodan va ghomiyyat) (The local and the global: globalization and ethnicity).Tr. by Behzād Barekat. Arghanoun Mag. No. 24. Pp. 239-262.
Hasan-Abādi, Mahmoud. (2002/1381SH). Maktab-e esālat-e zan (feminism) dar naqd-e adabi (va tatbigh-e ān bar āsār-e dāstāni-ye Ravānipour). Mashhad: Nikou Nashr.
Izad-Panāh, Pārmis. (2002/1381SH). “Zan, jedāl va zendegi”. Hamshahri. Khordād 25.P. 24.
Levi - Strauss, Claude. (2009/1388SH). Motāle'eh sākhtāri ostoureh (The Structural Study of Myth – summary, review and analysis).Gozideh maghālāt revāyat.Tr. by Fattāh Mohammadi. Tehran: Minooye Kherad.
Mir'ābedini, hasan. (2010/1389SH). Sad sāl dāstān nevisi dar Iran. Tehran: 'Elmi va Farhangi.
Najmeh 'Eraqi, Manizheh and et. al. (2006/1385SH). Zan va Adabiyāt .Tehran: Cheshmeh.
Nāmvar Motlagh, Bahman. (2008/1387SH). Ostoureh matn hoviyyat-sāz.
Obayashi, Tario. (2005/1384SH). “Berenj dar ostoureh va afsāneh”. Darmāngar Journal. No. 6.P. 2.
Ravānipour, Monirou. (1988/1367SH). Kanizou. Tehran: Niloufar.
Ravānipour, Monirou. (1989/1368SH). Ahl-e ghargh. Tehran: Khāneh Āftāb.
Ravānipour, Monirou. (1990/1369SH)a. Bāvar-hā va afsāneh-hā ye jonoub. 1st ed. Tehran: Nashr-e Najvā.
Ravānipour, Monirou. (1990/1369SH)b. Del-e foulād. Tehran: Niloufar.
Ravānipour, Monirou. (1993/1372SH). Siriyā siriyā. Tehran: Nashr-e Ghesseh.
Ravānipour, Monirou. (1999/1378SH). Kowli-ye kenār-e ātash. Tehran: Nashr-e Markaz.
Ravānipour, Monirou. (2001/1380SH). Zan-e foroudgāh-e Ferānkfort. Tehran: Nashr-e Ghesseh.
Ravānipour, Monirou. (2003/1382SH). Nāzli. Tehran: Nashr-e Ghesseh.
Riot Sarcey, Michele.(2005/1385SH). Tārikh-e feminism (Histoire du feminism).Tr. by 'Abdolvahhāb Ahmadi. Tehran: Rowshangarān va Motāle'āt-e Zanān.
Selden, Raman. (1993/1372SH). Rāhnemā-ye nazariyeh-hā-ye adabi(A reader's guide to contemporany literary theory‬).Tr. by 'Abbas Mokhber. Tehran: Homā.
Taslimi, 'Ali. (2012/1391SH). “Neshāneh-hā-ye zanān dar afsāneh-hā bā tekyeh bar afsāneh-hā-ye Eshkevar”. Ketāb-e Māh. Year 6.No. 61. Pp. 14-18.
Tāvousi, Mahmoud va Āmeneh Doudgar. (2010/1390SH).“Ostoureh va adabiyāt-e modern”.Journal of Mytho-mystic Literature.No. 21. Pp. 7-12.
Yāhaqi, M. Ja'far. (2010/1389SH).Farhang-e asātir va dāstānvāre-hā dar adabiāt-e fārsi. 3rd ed.Tehran: Farhang-e Mo'āser.

اطلاعات تکمیلی تر

سابقه داوری: خیر

سایت ها و موارد داوری شده:

مقالات مرتبط

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول