شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

کد رفرنس: ‎1004-456

سال دهم, شماره سی و هفتم, ‎1393/10/01

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

موضوعات:

بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب)

چکیده مقاله:

در مبحث مدیریت، نظریه‌های گوناگونی وجود دارد که در آنها به موضوعاتِ ثبات، تغییر و تغییر مداوم و پیش‌بینی نشده توجه شده است. با توجه به تقسیم سطوح مدیریت به سطح عملیاتی، میانی و عالی، می‌توان پادشاهی را در سطح عالی مدیریت جای داد؛ به‌ویژه اینکه، «قدرت» یکی از کاربردی‌ترین مفاهیم در حوزه مدیریت است و شاهان از این ویژگی سازمانی بهره‌مندند و نسبت به موضوع تغییر، باید موضع مناسب اختیار کنند؛ با بررسی ‌بخش‌های مختلف شاهنامه، بخصوص بخش حماسی، می‌توان الگوهایی از این گونه‌های مدیریت را یافت؛ بررسی حکومت و نوع آن در شاهنامه و تطبیق آن با نظریات مدیریتی جدید، مطالعه‌ا‌ی در کارکردهای اسطوره و بخصوص شاهنامه است که این پژوهش بدان می‌پر‌دازد و به این نتیجه می‌رسد که از هر سه سطح مدیریتی نمونه‌هایی را در نظام حکومتی و پادشاهی در شاهنامه می‌توان یافت.

مولف و محقق: , وحید مبارک , فرشید وزیله

کلید واژه ها: مدیریت، نظریه آشوب، شاهنامه، حماسه، پادشاهی و حکومت.

مراجع و رفرنس ها:

آیدِنلو، سجاد. 1388. از اسطوره تا حماسه (هفت گفتار در شاهنامه پژوهی). چ2. تهران: سخن.
احمدی، بابک. 1385. ساختار و تأویل متن. چ12. تهران: نشر مرکز.
استیسی، رالف. دی. 1381. مدیریت استراتژیک و پویایی‌های سازمانی. ترجمه محمدرضا شجاعی. چ 1. تهران: دانشکده امور اقتصادی.
اسلامی ندوشن، محمد علی. 1381. ایران و جهان از نگاه شاهنامه. چ 1. تهران: امیرکبیر.
الوانی، سید مهدی. 1387. «بازتاب جلوه های نظریه بی‌نظمی در مدیریت»، فصلنامه مطالعات مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، بهار و تابستان 78. ش 21و22. صص 38-54.
ــــــــــــــــ.. 1378. «تصمیم‌گیری از نگاه نظریه آشوب»، نشریه تحول اداری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور. مرداد 1378. دوره پنجم. ش 21. صص12-25.
رامشت، محمد حسین. 1382. «نظریه کیاس در ژئومورفولوژی»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (ویژه نامه جغرافیا)، ج15. ش 1و2. صص 20-45.
رزمجو، حسین. 1381. قلمرو ادبیات حماسی ایران. چ1. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
رضاییان، علی. 1380. مبانی سازمان و مدیریت. چ 2. تهران: سمت.
سانچز، ران. 1389. مدیریت استراتژیک نوین. ترجمه محمودرضا اسماعیلی. چ 1. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
سر کاراتی، بهمن. 1385. سایه‌های شکار شده (گزیده مقالات فارسی). تهران: طهوری.
سید جوادین، سید رضا. 1384. مروری جامع بر نظریه‌های مدیریت و سازمان. چ 2. تهران: نگاه دانش.
ـــــــــــــــــــــ.. 1388. مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه‌های مدیریت و سازمان. چ 3. تهران: نگاه دانش.
شعبانلو، علیرضا. 1391. «بازتاب اسطوره آفرینش آیین زروانی در داستان اکوان دیو»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ش 26. صص 109-129
صفا، ذبیح الله. 1384. حماسه‌سرایی در ایران. چ 7. تهران: امیرکبیر.
فردوسی. 1379. شاهنامه. به کوشش سعید حمیدیان. چ 5. تهران: قطره.
کریستن‌سن، آرتور. 1368. کیانیان. ترجمه ذبیح الله صفا. چ 5. تهران: علمی و فرهنگی.
کزازی، میر جلال الدین. 1387. رؤیا، حماسه، اسطوره. چ 4. تهران: نشر مرکز.
موسوی، سید رسول. 1388. «تصاویر بلاغی خورشید در شاهنامه و بازتاب اسطوره مهر در آن»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. س 5. ش 14. صص 175-197.
وکیلی، شیرین. 1389. «مفهوم دروغ در ایران باستان». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ش 6. صص 173-190.
یوسفی راد، مرتضی. 1380. اندیشه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی. چ1. قم: بوستان کتاب.

References
Ahmadi, Bābak. (2006/1385SH).Sākhtār-e ta'vil-e matn. 12th ed. Tehran: Nashr-e Markaz.
Āidenlou, Sajjād.(2009/1388SH). Az ostoureh tā hemāseh (haft goftār dar Shāh-Nāmeh pazhouhi). 2nd ed. Tehran: Sokhan.
Alvāni, Seyyed Mehdi. (2008/1387SH).“Bāztāb-e jelveh-hā-ye nazariyeh binazmi dar modiriyat”. The Manegment Studies, journal of 'Allāmeh Tabātabāei University. Spring and summer 78. No. 21 & 22. Pp. 38-54.
__________________.(2008/1387SH).“Tasmimgiri az negāh-e nazariyeh āshoub”. Tahavvol-e Edāri Mag. Sazmān-e omour-e edāri o estekhdāmi-ye keshvar..Period 5. No. 21. Pp. 12-25.
Christensen, Arthur Emanuel. (1989/1368SH). Kiyāniyān (les Kayanides).Tr. by Zabiʹhollāh Safā. 5th ed. Tehran: 'Elmi va Farhangi.
Eslāmi Nodoushan, Mohammad Ali. (2002/1381SH). Iran o jahān az negāh-e Shāh-Nāmeh. 1st ed.Tehran: Amirkabir.
Ferdowsi.(2000/1379SH). With the efforts of Saeed Hamidiān. 5th ed. Tehran: Ghatreh.
Kazzāzi, Mirjalāl-oddin.(1993/1372SH). Royā, Hamāseh, Ostoure. 4th ed.Tehran: Nashr-e Markaz.
Mousavi, Seyyed Rasoul. (2009/1388SH). “Tasāvir-e balāqi-ye khorshid dar Shāh-Nāmeh va baztāb-e ostoureh-e mehr dar ān”. The Quarterly Journal of Mytho-mystic literature. Islamic Azad University of Tehran Jonoub.Year 5.No. 14. Pp. 175-197.
Rāmesht, Mohammad Hossein. (2003/1382SH).“Nazariyeh Kiyās dar zhe'o-morfolozhi”, Isfahan University Researches (Journal). Vol. 15.No. 1 & 2. Pp. 20-45.
Razmjou, Hossein. (2002/1381SH). Ghalamrow-e adabiyāt-e hemāsi-ye Iran. 1st ed. Tehran: Pazhouheshgāh-e 'Oloum-e Ensāani va motaāle'āt-e farhangi.
Rezā'iyān, 'Ali. (2001/1380SH). Mabāni sāzmān va modiriyat. 2nd ed. Tehran: SAMT.
Sanchez, Ron. (2010/1389SH).Modiriyat-e esterātezhik-e novin (The New Strategic Management: Organization, Competition, and Competence). Tr. by Mahmoud Rezā Esmā'eeli. 1st ed. Tehran: Mo'asseseh Farhangi-ye Monādi-ye Tarbiyat.
Sarkārāti, Bahman. (2006/1385SH).Sāyeh-hā-ye shekār shodeh (gozideh maghālāt-e Farsi). Tehran: Tahouri.
Seyyed Javādin, Seyyed Rezā. (2005/1384SH).Morouri jāme' bar nazariye-hā-ye modiriyat va sāzmān. 2nd ed. Tehran: Negāh-e Dānesh.
______________________.(2009/1388SH).Morouri jāme' bar mafāhim-e asāsi-ye nazariye-hā-ye modiriyat va sāzmān. 3rd ed. Tehran: Negāh-e Dānesh.
Sha'bānlou, 'Ali Rezā.(2012/1391SH).“Bāztāb-e ostoureh-e āfarinesh āein-e zurvāni dar dāstān-e akvān-e div”.The Quarterly Journal of Mytho-mystic literature. Islamic Azad University of Tehran Jonoub.No. 26. Pp. 109-129.
Safā, Zabih-ollāh.(2005/1384SH). Hamāse- sarāei dar Iran. 7th ed.Tehran: Amirkabir.
Stacey,Ralph D. (2002/1381SH). Modiriyat-e esteratezhik va pouyāei-hā-ye sāzmāni (strategic management and organizational dynamics).Tr. by Mohammad Rezā Shojāei. 1st ed. Tehran: Dāneshkadeh omour-e Eghtesādi.
Vakili, Shirin. (2010/1389SH).“Mafhoum-e dorough dar Iran-e bastān”.The Quarterly Journal of Mytho-mystic literature. Islamic Azad University of Tehran Jonoub.No. 6. Pp. 173-190.
Yousefi Rād, Mortezā. (2001/1380SH).Andisheh siyāsi-ye Khājeh Nasir-oddin Tousi. 1st ed. Qom: Boustān-e Ketāb.

اطلاعات تکمیلی تر

سابقه داوری: خیر

سایت ها و موارد داوری شده:

مقالات مرتبط

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول