شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل
نمایش مجلدها

سال دهم

‏شماره سی و هفتم ‎  -  ‎1393/10/01 10 مقاله

سال دهم

‏شماره سی و ششم ‎  -  ‎1393/07/01 10 مقاله

سال دهم

‏شماره سی و پنجم ‎  -  ‎1393/04/01 10 مقاله

سال دهم

‏شماره سی و چهار ‎  -  ‎1393/01/01 10 مقاله

سال نهم

‏شماره سی و سوم ‎  -  ‎1392/10/01 10 مقاله

سال نهم

‏شماره سی و دوم ‎  -  ‎1392/07/01 10 مقاله

سال نهم

‏شماره سی و یکم ‎  -  ‎1392/06/30 9 مقاله

سال نهم

‏شماره سی ام ‎  -  ‎1392/03/31 8 مقاله

سال هشتم

‏شماره بیست و نهم ‎  -  ‎1392/01/01 8 مقاله

سال هشتم

‏شماره بیست و هشتم ‎  -  ‎1391/06/31 8 مقاله

سال هشتم

‏شماره بیست و هفتم ‎  -  ‎1391/03/31 8 مقاله

سال هشتم

‏شماره بیست و ششم ‎  -  ‎1390/12/29 7 مقاله

سال هفتم

‏شماره بیست و پنجم ‎  -  ‎1390/10/01 7 مقاله

سال هفتم

‏شماره بیست و چهارم ‎  -  ‎1390/07/01 7 مقاله

سال هفتم

‏ شماره بیست و سوم ‎  -  ‎1390/04/01 7 مقاله

سال هفتم

‏شماره بیست و دوم ‎  -  ‎1390/01/01 7 مقاله

سال ششم

‏شماره بیست و یکم ‎  -  ‎1389/10/01 7 مقاله

سال ششم

‏شماره بیستم ‎  -  ‎1389/07/01 7 مقاله

سال ششم

‏شماره نوزدهم ‎  -  ‎1389/04/01 7 مقاله

سال ششم

‏شماره هیجدهم ‎  -  ‎1389/01/01 7 مقاله

سال پنجم

‏شماره هفده ‎  -  ‎1388/10/01 7 مقاله

سال پنجم

‏شماره شانزده ‎  -  ‎1388/07/01 7 مقاله

سال پنجم

‏شماره پانزده ‎  -  ‎1388/04/01 7 مقاله

سال پنجم

‏شماره چهارده ‎  -  ‎1388/01/01 7 مقاله

سال چهارم

‏شماره سیزدهم ‎  -  ‎1387/09/30 7 مقاله

سال چهارم

‏دوازدهم ‎  -  ‎1387/06/31 7 مقاله

سال چهارم

‏شماره یازدهم ‎  -  ‎1387/03/31 7 مقاله

سال چهارم

‏شماره دهم ‎  -  ‎1386/12/29 7 مقاله

سال سوم

‏شماره نهم ‎  -  ‎1386/10/01 7 مقاله

سال سوم

‏شماره هشتم ‎  -  ‎1386/07/01 7 مقاله

سال سوم

‏شماره هفتم ‎  -  ‎1386/04/01 7 مقاله

سال سوم

‏شماره ششم ‎  -  ‎1386/01/01 6 مقاله

سال دوم

‏شماره پنجم ‎  -  ‎1385/10/01 6 مقاله

سال دوم

‏شماره سوم ‎  -  ‎1385/04/01 6 مقاله

سال دوم

‏شماره دوم ‎  -  ‎1385/01/01 6 مقاله

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول