شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

روانشناسی شخصيت كاووس در شاهنامه

مشاهده جزئیات بیشتر

چکیده مقاله:

يكي از راه‌هاي ژرفا بخشيدن به داستان و تقويت تأثير آن بر مخاطب، پردازش درست و قوّتمند شخصيت است. فردوسي سخن‌سرايي داستان‌شناس است كه در عصر برون‌گرايي و كلّي‌نگري شاعران خراسان، خود و خواننده را با جزئيّات روحي قهرمانانش همراه و درگير مي‌سازد اين پژوهش به تحليل روانشناسانة شخصيت كاووس در شاهنامه مي‌پردازد. فردوسي با استفاده از هر دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم؛ يعني با بهره‌گرفتن از توصيف، گفت‌وگو، اظهار نظر شخصي، معرّفي توسّط خود شخصيت و يا از طريق ديگر قهرمانان مرتبط با داستان، هر شخصيت را به خواننده مي‌شناساند. كردار و رفتار شخصيت نيز از ديگر راه‌هاي رسيدن به ويژگي‌هاي او است. كاووس در روايت اپيزوديك شاهنامه، با يك شخصيت همه‌جانبة اصليِ نسبتاً پويا و خاكستري به خواننده معرّفي مي‌شود. از نظر روانشناسي و بر مبناي نظرية آيزنك، كاووس برون‌گراي ناپايدار صفراوي مزاج است؛ با تأثير «نهاد» در ساختار شخصيتي¬اش. كاووس بعضي ويژگي‌هاي روان‌رنجورخويان و روان‌پريش‌خويان را نيز دارد. او به صورتی قابل تأمّل، به دلیل عملکرد منفی، نقش وراثت و محيط را در شكل‌گيري شخصيتش خنثي مي‌كند.

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول