شماره سی و هفتم

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (فصلنامه علمی-پژوهشی)

شاپا: ‎2008-4420

شاپای الکترونیک: ‎2252-0899

مدیر مسئول:

سهیلا موسوی سیرجانی, دکتر, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

پست الکترونیک: ‎S_movsavi@azad.ac.ir‎

سردبیر:

امیر بانو کریمی, دکتر

پست الکترونیک: ‎Ab_karimi@azad.ac.ir‎

مدیر داخلی:

راویه قلی پور , کارشناس ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

سفارش نشریه

نام
ایمیل

دگرگوني گسترة كرامات در مناقب‌نامه‌هاي مشايخ تصوّف

مشاهده جزئیات بیشتر

چکیده مقاله:

كرامات همچون نقطة مركزي تمامي روايت‌هاي منقبتي، بسامد و حضوري چشمگير و نمايان در تذكره‌ها و مناقب‌نامه‌هاي مشايخ تصوّف دارد. اين عنصر اساسي در گذر زمان، كمّا و كيفاً دچار تحوّل و دگرگوني شده است. در اين مقاله مي‌كوشيم نشان دهيم كه توسعه و تحول تدريجي و تاريخي، حضور داستان‌هاي كرامت در طول حيات مشايخ، از پيش از تولّد تا پس از وفات آنها، شاخصه‌اي نوع‌نما و ژانريك در جريان تحوّل ژانر مناقب‌نامه است؛ به‌نحوي‌كه مي‌توان گفت اگر در آثار كهن متصوّفه، داستان‌هاي كرامت عمدتاً مربوط به دوران ولايت و رهبري شيخ بوده است، در مناقب‌نامه‌هاي متأخّر هيچ‌يك از مراحل حيات مشايخ بلكه حتّي ادوار پيش و پس از حيات آنها، خالي از داستان‌هاي كرامت نيست. به زعم ما، اين تحول از منظر مطالعۀ درون‌متني و ادبي، حاصل توسعۀ جريان ‌شخصيت‌پردازي قهرمان، و در تحليلي برون‌متني حاصل پيدايش نظريه‌هاي جديد در تصوّف، و توسعۀ ابعاد قدرت اجتماعي، اقتصادي و سياسي مشايخ صوفيّه در دوره‌هاي متأخر است.

در فصلنامه

هیئت تحریریه

مشخصات تفصیلی هیات تحریریه

بایگانی

مشاهده مقالات آرشیو شده

پرسش و پاسخ

پاسخ ها و پرسشهای متداول