اعضائ هیات تحریریه

سال اول، شماره اول، 1391

 

         دکتر داریوش نوروزی

      دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

         دکتر سید یعقوب موسوی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

         دکتر حسن رستگارپور

             استادیار دانشگاه خوارزمی

         دکتر هاشم فردانش

دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

         دکتر عشرت زمانی

استادیار دانشگاه اصفهان

         دکتر محمد سیفي

استادیار دانشگاه اراک

         دکتر محمدرضا نيلي

               استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

         دکتر پوراندخت فاضليان

            استاديار دانشگاه خوارزمي

 

         مدیر مسئول:  دکتر یعقوب موسوی

         سردبیر:  دکتر هاشم فردانش

         مدیر داخلی:  دکتر حسن رستگارپور

         شاپا: 0333-2252

         شماره مجوز سازمان مرکزی: 4406/90

         شماره مجوز وزارت ارشاد اسلامی: 175375/87

نشانی دفتر فصلنامه:  تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید دائمي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

تلفن:88347422

پایگاه اینترنتی:http://journals.azad.ac.ir/JIEDR 

پست الکترونیکی: JIEDR@azad.ac.ir

  

Journal of Instructional Engineering

Volume 1, Number 1, 2012

Editorial Board Members

      License Holder:  Dr. Yaghoub      Mosavi

      Editor:  Dr. Hashem Fardanesh

      Executive Manager: 

Dr.  Hassan  Rastegarpour

      ISSN:  2252-0333

 

      Ministry of Islamic Culture and Guidance License: 90/4406

 

      Islamic Azad University, Central Office License No: 87/175375

        Dr.  Dariush Norouzi

         Associate Professor,  Allameh                                  

            Tabatabaee University

        Dr.  Yaghoub Mosavi

Assistant Professor,  Islamic Azad University South Tehran Campus

        Dr.  Hassan Rastegarpour

Assistant Professor,  Kharazmi University

        Dr.  Hashem Fardanesh

Associate Professor Tarbiat Modares University

        Dr.   Eshrat Zamani

Assistant Professor,  Esfahan University

        Dr.   Dr.  Mohammad  Seyfi

Arak University

        Dr.   Mohammad Reza Nili

Assistant Professor,  Islamic Azad University South Tehran Campus

        Dr. Pourandokht Fazelian

    Associate Professor, Tarbiat Moalem 

University            

Journal Address:  Islamic Azad University, School of Psychology and Education,Keshavarz Blvd. Daemi St. , Sazeman Ab St.

Tel:88347422

Fax:88347422

E-mail: JIEDR@azad.ac.ir

Website: http://journals.azad.ac.ir/JIEDR 

 

کد پستی :   158474331تلفن و نمابر: 88347422