راهنمای تهیه و تدوین مقاله برای نویسندگان

مقاله های رسیده را ابتدا هیات تحریریه بررسی مينمايند و در صورت تناسب با اهداف مجله و رعایت نکات زیر  داور مقاله را به صورت محرمانه داوری خواهند کرد. 

فصلنامه مهندسی آموزشی از همه پژوهشگرانی که مقاله ارسال مینمايند تقاضا دارد نکات زیر را رعایت نمایند:

1.      نام، نام خانوادگي مؤلفان، نام دانشگاه، شماره تماس و پست الکترونيکي نويسنده مسئول در پانوشت ذکر شود.

2.      نام، نام خانوادگي،‌ شماره تماس و پست الکترونيکي پژوهشگر اول نيز در پانوشت ذکر شود.

3.      عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی  بین 15-10 واژه، گویا و در برگیرنده کل مطالب مقاله نوشته باشد.

4.      چکیده فارسی (حدود 200 واژه)  و چکیده انگلیسی (حدود 150 واژه) که متشکل از مقدمه، روش تحقيق،  فرضیه يا سؤالات پژوهشی، یافته ها و نتیجه گیری باشد.

5.      واژگان کلیدی به زبان فارسي (حداکثر 7 واژه به ترتیب الفبا) در پایین چکیده فارسي آورده شوند.

6.      چکيده انگليسي در صفحه اي جداگانه نوشته شود.

7.      واژگان کليدي به زبان انگليسي (حداکثر 7 واژه به ترتيب الفبا) در پايين چکيده انگليسي آورده شود.

8.      مقدمه شامل بیان مسئله،  مبانی نظری، پیشینه پژوهش، اهداف، فرضیه و سؤال پژوهشی باشد.

9.      روش پژوهش شامل طرح و روش تحقیق، جامعه آماري و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گيري همراه با روایی و پایایی و روش تحلیل داده ها باشد.

10.  یافته ها باید بازتاب روشنی از نتایج پژوهش را نشان دهد.

11.  بحث و نتیجه گیری باید به تحلیل نتایج پژوهش و تبیین یافته ها بپردازد.

12.  منابع باید جدید، معتبر و  برابر با روش  APA  (ابتدا فارسی و سپس لاتین به صورت الفبایی بر پایه نام خانوادگی) تنظيم شوند.

13.  مقاله باید حداقل 8 صفحه و حداکثر 16 در صفحه  A4 وهر صفحه بیشتر از  24 سطر نباشد.

14.  قلم فارسي مقاله B Nazanin با اندازه 12 استفاده باشد.

15.  قلم انگليسي Times New Roman اگر درون متن باشد اندازه 11 و براي چکيده انگليسي 12 باشد.

16.  قلم پانوشت فارسي B Nazanin با اندازه 10 و براي انگليسي Times New Roman با اندازه 9 باشد.

17.  جداول و اشکال با ذکر مأخذ در زير همان پاراگراف تنظيم شوند.

18.  جداول بايد داراي شماره باشد. شماره هر جدول با ذکر عنوان در بالاي جدول و مأخذ جدول زير هر جدول قرار گيرد.

19.  اشکال بايد داراي شماره باشد. شماره هر جدول و مأخذ اشکال پايين هر شکل ذکر شود.

نکات قابل توجه براي ارسال مقاله

        مقاله هاي دريافت شده مسترد نمي شود.

        فصلنامه در قبول يا رد مقاله ها و ويرايش مطالب آزاد است.

        مقاله ارسال شده نبايد در هيچ مجله ديگري به چاپ رسيده باشد و همزمان براي داوري براي مجله ديگري ارسال شده باشد.

        مقاله در زمينه رشته تکنولوژي آموزشي، طراحي آموزشي و زمينه هاي مربوطه باشد.