فصلنامه مهندسی آموزشی

فصلنامه تکنولوژی و طراحی آموزشی

سال اول، شماره اول ، تابستان 1391

 

Instructional Engineering

Journal of Instructional Technology & Design

volume 1, Number1, Summer 2012

صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

فراخوان مقاله شماره یکم

 

گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مجوز اولین نشریه علمی پژوهشی با نام  مهندسی آموزشی را دریافت کرد. ضمن آرزوی توفیق برای پژوهشگران در زمینه تکنولوژی آموزشی از پژوهشگران و صاحب نظران دعوت می­شود مقاله های علمی خود را برای بررسی و چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند. 

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:  تلفن دفتر نشریه: 88347422

نشانی: خیابان بلوار کشاورز،  خیابان شهید دائمی،  کوچه سازمان آب، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

پست الکترونیکی:  JIEDR@azad.ac.ir