فراخوان مقاله

فصلنامه تحقیقات برنامه درسی

Journal of Curriculum Researches

فصلنامه تحقیقات برنامه درسی با زمینه ها و محورهای زیر مقاله های علمی و پژوهشی را با رعایت ضوابط جاری نشیه به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر می کند

- تحقیقات تطبیقی برنامه های درسی ایران و جهان

- مبانی نظری و الگوهای برنامه درسی

- عناصر برنامه درسی

- آموزش و برنامه های درسی

- ارزشیابی برنامه های درسی

و سایر مباحث مرتبط با برنامه های درسی

علاقمندان می توانند مقالات خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

تهران - خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان، پلاک 173 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- معاونت پژوهشی - دفتر مجلات علمی (فصلنامه تحقیقات برنامه درسی)

پست الکترونیک:  JCR@AZAD.AC.IR

سایت اینترنتی :http://journals.azad.ac.ir/JCR